Oudercommissie, MR, IKC Raad Driemaster

Wat is de IKC Raad?

De IKC Raad is een samenvoeging van de medezeggenschapsraad (MR) vanuit het onderwijs en oudercommissie (OC) vanuit de kinderopvang.

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op iedere kinderopvanglocatie een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO). Omdat IKC Driemaster zowel onderwijs, kinderdagopvang als BSO aanbiedt, hebben wij ervoor gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de IKC Raad.

Wat doet de IKC Raad?

De IKC Raad praat mee over alles wat met IKC Driemaster te maken heeft, waarbij onderwijs en kinderopvang raakvlakken hebben. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de IKC Raad.

De IKC Raad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze ja of nee kan zeggen tegen bepaalde voorgenomen besluiten. Op andere onderwerpen heeft de IKC Raad adviesrecht. De directie reageert op ieder advies dat de IKC Raad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de IKC Raad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het bestuur.

Alle rechten van de MR staan in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.
Alle rechten van de oudercommissie staan in de ‘Wet kinderopvang’.

De IKC Raad komt 6 keer per jaar bij elkaar. In het tweede deel van deze vergaderingen gaat de IKC Raad uiteen in de MR en OC voor specifieke punten over onderwijs of kinderopvang.

Contact

Wanneer u suggesties of ideeën heeft voor de IKC Raad, of wanneer u zaken kwijt wilt waarvan u vindt dat ze in de IKC Raad besproken moeten worden, dan kunt u contact opnemen met een van de leden.

Bij klachten vinden wij het belangrijk dat u eerst heeft geprobeerd met de betrokken personen (directie, IKC-medewerker) uw punt te bespreken. Vaak is dit de kortste en eenvoudigste weg om problemen op te lossen. Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing, dan is er een klachtencommissie en kunt u gebruik maken van een van diverse klachtenregelingen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en meebeslissende rol op het onderwijsbeleid. De MR komt 6 keer per jaar bijeen. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. De directeur is adviserend lid van de MR.

Namens de ouders:

  • Anton Hoelandt – Secretaris
  • Reinier de Vries – Lid
  • Raphael Baars- Lid
  • Vacature

Namens het team:

  • Yorina van der Putten- Bethlehem – Lid
  • Ilona Duineveld-Konijn- Adviserend lid
  • Martijn Welle -Lid

Binnen onze school is Martijn Welle (leerkracht) de afgevaardigde voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt 6 keer per jaar met de andere afgevaardigden binnen Sarkon en het bestuur van Sarkon.

Oudercommissie kinderopvang

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat op elke kinderopvanglocatie een oudercommissie is ingesteld. In de oudercommissie kunt u al uw wensen en gedachten kwijt over de dagelijkse gang van zaken op de locatie.

Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren en overleggen over het welzijn van hun kind(eren).

Deelnemen aan een oudercommissie betekent, alles van dichtbij volgen en advies uitbrengen. De bijeenkomst van de oudercommissie vindt meestal één keer in de drie maanden plaats en duurt ongeveer twee uur. Ook is dit voor de teamleider de gelegenheid om u te informeren over de ontwikkelingen vanuit SKDH.

Namens de ouders:

Samantha Benschop

Amphora Ekkebus

Namens het team:

Patricia Molenaar

Meer info over de oudercommissie vindt u op het informatiebord bij de kinderopvanggroepen.

Ouderraad en hulpouders

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere IKC-activiteiten. Zij beheert hiervoor het geld dat binnenkomt via de ouderbijdrage.

Bij bijna alle feesten en bij veel buitenschoolse activiteiten is de OR een belangrijke steun, zowel bij de organisatie als bij het uitvoeren van de activiteiten.

Eens per jaar is er een jaarvergadering waar de activiteiten, financiën en ouderzaken worden besproken en waar om goedkeuring aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd. Tijdens de jaarvergadering worden mogelijk nieuwe leden benoemd.

Namens het team zitten er 2 leden in de ouderraad: Melissa Bliekendaal en Natascha Harteveld. Veel hulp krijgen we ook van ouders (en soms grootouders) die taken op zich nemen zoals af en toe schoonmaken, begeleiden bij bibliotheekbezoek of excursie etc. Door deze hulp zijn wij in staat de kinderen meer te bieden, we stellen de ondersteuning zeer op prijs.