Oudergesprekken

Een kind is gebaat bij een goede informatie-uitwisseling tussen de ouder(s) en ikc-medewerkers.

Breng-/ en haalgesprekken kinderopvanggroepen

Een kind is gebaat bij een goede informatie-uitwisseling tussen ouders en IKC-medewerkers .

Wanneer ouders weten wat hun kind de hele dag heeft meegemaakt, kunnen zij daar thuis nog eens op terugkomen; in gesprekjes of in spelvorm. Zo helpen zij hun kind de ervaringen te verwerken en kinderen breiden hun woordenschat uit bij hun belevenissen.

Evaluatiegesprek plaatsing na drie maanden kinderopvanggroepen

Tijdens het eerste contact met ouders (het intakegesprek) maakt de IKC-medewerker een afspraak voor een volgend oudergesprek. Dit is een gesprek om de wenperiode te evalueren en vindt plaats binnen 3 maanden na plaatsing in de stamgroep.

De mentor van het kind bespreekt dan met de ouders hoe de wenperiode is verlopen. Daarnaast is er ruimte voor informatie-uitwisseling over de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van het kind.

Ook kunnen ouders verwachtingen, wensen en ideeën met betrekking tot het kindercentrum met de mentor delen. De mentor voert het gesprek aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier.

Jaarlijks 20-minutengesprek kinderopvanggroepen

De IKC-medewerkers van de kinderopvanggroepen voeren ieder jaar (in het kwartaal voorafgaand aan de verjaardag van het kind) een 20-minutengesprek met de ouders. In deze gesprekken komen naast het ‘welbevinden’ ook de persoonlijke interesses en ontwikkelingsbehoeften van een kind ter sprake. Kinderen zijn daarbij de bron van informatie.

Het bespreken van objectieve observaties stelt ouders en medewerkers in staat zich een beeld te vormen hoe het kind zich thuis en in het IKC voelt, gedraagt en ontwikkelt en maken het mogelijk op een open, niet-oordelende wijze te overleggen en te interpreteren.

Uitwisseling van ervaringen in de omgang met het kind tussen de mentor (vaste IKC-medewerker van het kind) en de ouders levert zo waardevolle informatie om het kind effectief en zorgvuldig te ondersteunen, zowel thuis als in de groep.

Startgesprekken onderwijs

In groep 1 t/m 8 worden aan het begin van het schooljaar startgesprekken gehouden. In dit gesprek maken kind, ouders en IKC-medewerker nader kennis met elkaar. In dit gesprek worden specifieke afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor het kind bij de doorgaande ontwikkeling.

Portfoliogesprekken ouder en kind onderwijsgroepen

Tweemaal per jaar vinden er in groep 1 t/m 8 portfoliogesprekken plaats. Het kind en de ouders worden hiervoor uitgenodigd. Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind wordt hier besproken.

Extra gesprek altijd mogelijk

Naast het geplande oudergesprek kan er vanuit de ouders of vanuit de medewerkers de behoefte bestaan aan (een) extra oudergesprek(ken). Uiteraard bieden wij dan die mogelijkheid.